Gludsted Kirke

 

 

Den 19. oktober 1892 indviedes den nyopførte Gludsted Kirke. Ved indvielsen deltog, udover menigheden, biskop Clausen over Århus Stift, provsten, adskillige præster fra området, herredsfoged Bøving og byggeudvalget for kirkens opførelse, hvis formand var Ingvard Helms på Gludstedgård.

 

Gludsted Kirke opførtes som et af de første nye kirker i hedesognene i Midt- og Vestjylland. Befolkningstilvæksten, forårsaget af hedens opdyrkning, havde medført et folkeligt pres for opførelsen af nye kirke. I 1880erne havde rigsdagen nedsat en kirkekommission til behandling af spørgsmålet. Ingvard Helms fortæller i sine erindringer, at i efteråret 1890 kom hans nabo Peder Rasmussen i Gludsted på besøg og forklarede, at der om to dage skulle være møde med kirkekommissionen i Arnborg. Der måtte Gludsted absolut med! Ingvard Helms og Peder Rasmussen tog straks til pastor Schiøler i Nørre Snede, og sammen fik de skrevet et andragende. Ingvard Helms fik desuden lavet et kort over området, som viste befolkningstallet fra seneste folketælling. Dette overbeviste kommissionen om et alvorligt behov for en kirke i Gludsted. Kort efter mødte kommissionen i Gludsted og godkendte kirkens placering på Gludstedgårds mark. Arkitekt Rudolph Frimodt-Clausen, søn af biskop Clausen i Århus, blev bedt om at lave tegningerne til kirken og føre tilsynet med dens opførelse. Staten ydede et tilskud til opførelsen på 13.500 kr., som næsten dækkede byggeomkostningerne. Dertil indsamlede man lokalt 2.676,25 kr. som blev hensat til kirkens vedligeholdelse. Gludstedgårds teglværk leverede murstenene så billigt som muligt, beboerne i området udførte alle transportopgaver gratis, Palsgård Skovdistrikt forærede grundstenene, som hentedes fra digerne ved Hampensø Kro. Vinkanden skænkedes af pastor Dohn i Øster Snede, kalk og disk af provstiets præster, alterstagerne af godsejer Westenholz på Mattrup, alterdugen af fru Fabricius på Palsgaard Skovridergård, tæppe foran alteret af grosserer Broberg i Kbhn, egetræ til kirkegårdslågerne fra Helms på Rørbæk og tillavet af lærer Ring i Nørre Snede, kirkegårdsjorden af Ingvard Helms, tov til kirkeklokken af rebslager Nielsen i Nørre Snede og planterne til kirkegården af Nørre Snede plantningsforening. Kirkeklokken blev støbt af Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahl Fabrication i Tyskland og krucifikset blev lavet af Fjeldskov i Kbhn.

 

Gludsted Kirkes tilblivelse blev således båret frem af stor lokal, folkelig opbakning. Men som formand for kirkeudvalget ydede Ingvard Helms en stor indsats. Alt vedrørende byggeriet, materialer, korrespondancer, økonomi og møder, havde adresse til Gludstedgård. Og ved opførelsen spiste og logerede håndværkere og arkitekten vederlagsfrit på Gludstedgård. Ved Gludsted Kirkes 25 års jubilæum i 1917 var Ingvard Helms bestyrer for Hedeselskabet på Hesselvig Enggård. Der modtog han et telegram fra Gludsted menighed som tak for udført arbejde for opførelsen af Gludsted Kirke. d. 28. maj. 2017  Søren Toftgaard Poulsen

 

 

Klokkespil i Gludsted

Efter 124 år med én klokke ved Gludsted kirke har vi fået et klokkespil bestående af 16 klokker.

Vi er nr. 103 der får et klokkespil ud af 2339 sognekirker i hele landet. Det kan vi kun være en lille smule stolte af.

Men der en person, vi kan sige tak for dette. Det er forhenværende gårdejer Leslie Petersen, Gludsted; senere Smedebæk.

For at kunne gøre det muligt, har han skænket et legatbeløb på kr. 1.000.000.00.

Pengene skulle bruges til et klokkespil, og anden udsmykning af kirkerummet.

 

d. 1.12.2016 Karl Erik Jensen