Takster

Takster for Ejstrup og Gludsted kirkegårde - 2024

 Erhvervelse, forlængelse og reservering af gravsteder (ikke momspligtig).

 

Erhvervelse af gravsted

Forlængelse ud over fredningstiden og reservation

Medlem af folkekirken

Kisteplads: 909,43 kr. fratrukket medlemsrabat = gratis i fredningstiden.

Urne-/barneplads: 346,62 kr.  – fratrukket medlemsrabat = gratis i fredningstiden.

415,45kr.

Ikke-medlem af folkekirken

Kisteplads: 909,43 kr. x fredningstiden.

Urne- / barneplads: 346,62 kr. x fredningstiden.

 

Erhvervelse af gravsted
Betalingen for erhvervelse af gravsted indeholder etableringsudgifter til anlæg af kirkegården, bygningerog forrentningen heraf, udgifter til generel drift og vedligeholdelse af hække og fællesarealer samt slutrydning efter fredningstids ophør

Gravminder
Gravminder, f.eks. gravsten på gravsteder, der er i brug, tilhører gravstedsejeren og er privat ejendom. Det er derfor ejeren af gravstedet, der skal sørge for at udbedre forhold, der udgør en sikkerhedsrisiko på kirkegården samt afholde de udgifter, der er forbundet hermed. Dette gælder også for gravsteder, hvor der er indgået en aftale om flerårig vedligeholdelse. Dette fremgår af Kirkeministeriets besvarelse af 18. maj 2022 af spørgsmål S 938.

Ikke-medlem af folkekirken.
Det er afdødes status på dødstidspunktet (medlem / ikke medlem) der afgør, om der skal betales leje af gravpladsen samt gravkastning / urnenedsættelse.
Ikke-medlemmer skal kun opkræves betaling for den plads ikke-medlemmet optager i fredningstiden.
Skal der nedsættes en ny kiste eller urne i gravstedet, skal der igen betales for en fredningsperiode, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.
Hvis en af forældrene er medlem af folkekirken, har udøbte børn samme rettigheder indtil 18 år.
Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssigt sidestillet med ikke-medlemmer.

Forlængelse ud over fredningstiden.
Ved forlængelse ud over fredningstiden skal der betales et gebyr, der udgør prisen på en timeløn. Gebyret er uafhængigt af, hvor mange år gravstedet fornyes: 415,45 kr.
Ingen betaler for erhvervelse af gravsted ved forlængelse ud over fredningstiden.

Reservation af gravsteder.
Hvorvidt der kan reserveres et gravsted, og i så fald på hvilke vilkår erhvervelsen kan ske, skal være beskrevet i kirkegårdsvedtægten. Menighedsrådet kan f.eks. betinge sig, at vedligeholdelsen af gravstedet skal overlades til kirkegården mod betaling. Når der til sin tid foretages en begravelse i gravstedet, gælder de almindelige regler.
Der skal udstedes et gravstedsbrev, og der skal betales som ved en forlængelse ud over fredningstiden 1 timeløn: 415,45 kr. 

 

Timekostprisen (momspligtig).

Timekostprisen for arbejde udført på kirkegården for private efter regning: 415,45 kr./time ekskl. moms. Prisen inkl. moms: 519,31 kr./time.

Rydning af gravsted før gravning

Betales efter medgået tid

Pyntning af graven og den opgravede jord

Betales efter medgået tid og materialer

 

Gravning, tilkastning af den opgravede jord (ikke momspligtig).

Type / Status af afdøde

Medlem af folkekirken

Ikke-medlem af folkekirken samt alle begravelser i Silkeborg kommune

Gravkastning kiste, voksen grav

  Gratis

  4.569,95 kr. (11 timer)

Lørdagstillæg for gravkastning kiste

  Gratis

 Tillæg på 1.661,80 kr.
          (4 timer)

Gravkastning kiste, barnegrav (indtil 10 års alderen)

  Gratis

 2.077,25 kr. (5 timer)

Gravkastning urnegrav og nedsættelse

  Gratis

  830,90 kr. (2 timer)

Lørdagstillæg for urnenedsættelse

  Gratis

 Tillæg på 50% af gravkastningen

For gravning i dobbelt dybde (kiste og urne)

  Gratis

 Tillæg på 50% af gravkastningen

 

Takst for pleje og vedligehold af gravstedet i et år (momspligtig).

Timeforbruget for alm. renholdelse

af gravsteder i et år

Time-

forbrug

Pris kr.

ekskl. moms

Pris kr.

inkl. moms

a.          gravsted med 1 kisteplads

             gravsted med 2 kistepladser

             gravsted med 3 kistepladser

             gravsted med 4 kistepladser

             gravsted med 5 kistepladser

             urne / barnegravsted

    2,00 

3,00

3,72

4,36

5,00

1,72

830,90

1.246,35

1.545,47

1.811,36

2.077,25

714,57

1.038,63

1.557,94

1.931,84

2.264,20

2.596,56

893,21

b.          gravsted i fællesgrav, kiste, anonym

             gravsted i fællesgrav, urne, anonym

1,25

0,75

519,31

311,59

649,14

389,49

c.         gravsted i plæne, plade eller skov, 
                    1  kisteplads
             gravsted i plæne, plade eller skov,                                  2 kistepladser
             gravsted i plæne, plade eller skov,
                    3 kistepladser
             gravsted i plæne, plade eller skov,
                     4 kistepladser
              gravsted i plæne, plade eller skov, urne

1,55

2,09

2,82

3,30

1,32

 

643,95

868,29

1.171,57

1.370,99

548,39

 

804,94

1.085,36

1.464,46

1.713,74

685,49

Pris ved flere end 5 kistepladser.

Ved 6 kistepladser og derover beregnes prisen som differencen mellem 4 og 5 kistepladser, tillagt prisen for 5 kistepladser.

Pleje og vedligehold af gravstedet i et år omfatter.

Emne

Beskrivelse

Skilte

Kontroller at nummerskilt og markering for renholdelse eller legat er på plads ved mindesten.

Vaser

Vaser der ikke er i brug lægges bag mindesten. Granitvaser, kontrolleres om vasen sidder løs og er fri for jord i bunden.

Buketter

Visne buketter fjernes en gang om ugen.

Anlæg

Tilse at stenkanter ligger som de skal.. Småfejl rettes med det samme. Ved jordsænkning og større skader gives meddelelse til gravstedsejeren.

Mindesten

Mindestenens front holdes friklippet.

Blomsterbed

Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses.

Beplantning

 

Visne stilke klippes af. Udgåede planter, graves op og der gives besked til gravstedsejeren. Roser, Calluna og Erica m.v. beskæres efter årstid.

Stauder

Holdes i optimal vækst.

Gravstedet

Hele gravstedet holdes fri for ukrudt. . Affejning af stenkant, trædesten og forkanter. Tilse helhedsindtrykket er i orden.

Omlægning og opretning af gravstedet og andet arbejde faktureres for medgået tid og forbrugte materialer (momspligtig).

Årlige aftaler på regning skal være skriftlige 

Ekstra ydelser (momspligtigt).
Ekstra ydelser som granpyntning og plantning af forårs- og sommerblomster m.m. skal kostprisberegnes lokalt.

Rydning af gravsteder før fredningstidens udløb
Sløjfning af gravsted før fredningstidens udløb kan ikke finde sted, da man ifølge lovgivningen ikke kan nedlægge et gravsted i fredningstiden.

Derimod kan et gravsted efter lovgivningen ryddes før fredningstidens udløb, hvis gravstedet ikke holdes i sømmelig stand eller indehaver af brugsretten ikke betaler sine regninger til kirkegården. Indehaver af brugsretten har i sådanne tilfælde fortsat brugsret og derfor pligt til at holde gravstedet i sømmelig stand. Vedligeholder man ikke selv gravstedet skal der betales for vedligehold i hele fredningsperioden (enten årligt til kirkegården eller via GIAS)

Rydning af gravsteder før fredningstidens udløb, skal betragtes som bestilt arbejde og faktureres for medgået tid og mindesten opbevares, indtil fredningstiden er udløbet.
Hvis der opkræves betaling for slutrydning af gravstedet, skal det fremgå af kirkegårdsvedtægten på erhvervelsestidspunktet.

Ønskes gravmindet hensat i kirkegården lapidarium kan dette ske mod betaling i min. 20 år til 125 kr. pr. år.
Ønskes gravmindet bevaret udover 20 år skal der ske henvendelse til graveren før udløbet af de 20 år.
Såfremt dette ikke sker, vil gravmindet blive fjernet og knust.

Udvidet pleje og vedligeholdelse i en brugsperiode af gravstedet med indbetaling i stiftsmidlerne. Gravstedsvedligeholdelsesaftale (momspligtig).

Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over pleje og vedligehold af gravstedet fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten.

Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand, når aftalen starter.  Det anbefales, at aftalen for udvidet pleje og vedligeholdelse udløber sammen med gravstedet.

Priser på gravstedsvedligeholdelsesaftaler inkl. moms.

Udvidet pleje og vedligeholdelse

5 år

10 år

15 år

20 år

25 år

30 år

a. gravsted med 1 kisteplads

    gravsted med 2 kistepladser

    gravsted med 3 kistepladser

    gravsted med 4 kistepladser

    gravsted med 5 kistepladser

    urne / barnegravsted

5.193,15

7.789,70

9.659,20

11.321,00

12.982,80

4.466,05

10.386,30

15.579,40

19.318,40

22.642,00

25.965,60

8.932,10

15.579,45

23.369,10

28.977,60

33.963,00

38.948,40

13.398,15

20.772,60

31.158,80

38.636,80

45.284,00

51.931,20

17.864,20

25.967,50

38.948,50

48.296,00

56.605,00

64.914,00

22.330,25

31.158,90

46.738,20

57.955,20

67.926,00

77.896,80

26.796,30

 

b. fællesgrav, kiste, anonym

    fællesgrav, urne, anonym

 

3.245,70

1.947,45

 

6.491,40

3.894,90

 

9.737,10

5.842,35

 

12.982,80

7.789,80

 

16.228,50

9.737,25

 

19.474,20

11.684,70

c. plæne, plade eller skov,             1 kistepl.

    plæne, plade eller skov,
          2 kistepl.

    plæne, plade eller skov,
           3 kistepl.

    plæne, plade eller skov,
           4 kistepl.

    plæne, plade eller skov,
             urne

 

4.024,70

 

5.426,80

 

7.322,30

 

8.568,70

3.427,45

 

8.049,40

 

10.853,60

 

14.644,60

 

17.137,40

6.854,90

12.074,10

 

16.280,40

 

21.966,90

 

25.706,10

10.282,90

16.098,80

 

21.707,20

 

29.289,20

 

34.274,80

13.709,80

20.123,50

 

27.134,00

 

36.611,50

 

42.843,50

17.137,25

24.148,20

 

32.560,80

 

43.933,80

 

51.412,20

20.564,70

Beregning af en gravstedsvedligeholdelsesaftale:
En gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris for alm. renholdelse i et år inkl. moms x antal år.

Pris for kombinationsgravsteder.
Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder, der er en kombination af forskellige gravstedsformer, f.eks. 40 % alm. gravsted og 60 % plænegravsted, prissættes efter den andel hver gravstedsform udgør.

Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale.
Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris ekstra ydelse pr. stk. inkl. moms x antal x antal år.

Forlængelse eller fornyelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale.
Ved en forlængelse eller fornyelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale, skal prisen beregnes fra den 01.01 og til den nye udløbsdato den 31.12.

Valgmenighedsmedlemmer
Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssig sidestillet med ikke-medlemmer af folkekirken

Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel (ikke momspligtig).
Takst for leje af kirke/kapel og kirketjener for ikke-medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer. Lejen af kirke/kapel dækker lys, varme, slitage m.m. og kirketjener (graver/kirketjener, som altid er til stede). Taksten er for en normal handling af op til 1 times varighed.

Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel ved begravelse og bisættelse

Pris kr.

 Leje af kirke/kapel inkl. kirketjener   

2.492,70

 + Evt. organist (2 x timekostprisen)

830,90

 + Evt. kirkesanger (2 x timekostprisen)

830,90